Alaninaminostransferáza_S

ALT

Zkratka: ALT_S
Jednotky: µkat/l
Materiál: KREV
Odběr do: Plast se separačními granulemi
Stabilita vzorku při 2 – 8° C 1 týden

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva na statim: Do 1 hodiny od doručení materiálu

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.

 

Nejistota stanovení: 6,1%

 

Referenční meze:

 

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 1M 11D <0,73 µkat/l
1M 11D 1R <0,85 µkat/l
1R 15R <0,61 µkat/l
F 15R 99R+ <0,60 µkat/l
M 15R 99R+ <0,73 µkat/l

 

Zdroj referenčních hodnot: NČLP

 

Pokyny k odběru:
Lze použít i odběrový materiál se separačním gelem.
Klidový režim 24 hodin před odběrem. Zabránit hemolýze!
Pokyny k preanalytice:
Hemolytické vzorky neměřit.

 

Klinická informace:

Abstrakt

Patří mezi aminotransferázy – enzymy, stanovované při tzv. jaterních testech. Katalyzuje reverzibilní přenos aminoskupiny mezi L‑alaninem a 2‑oxoglutarátem. Největší aktivitu ALT mají hepatocyty. Svou funkci plní tento enzym v cytoplazmě, do krve se ve větší míře dostává při buněčném poškození. Obecně se aktivita v séru zvyšuje hlavně při onemocnění jater. Nejvíce bývá zvýšená při virové hepatitidě, toxickém poškození jater a při akutní hypoxii.

 Fyziologická variabilita

Aktivita je mírně snížená v těhotenství. Vleže je aktivita enzymů obecně o 10 ‑ 15 % nižší. Slabě zvýšené hodnoty nalézáme u dětí. Muži mají vyšší hodnoty ALT než ženy. Ze dne na den se aktivita může lišit až o 30 %. Fyzická zátěž hodnoty zvyšuje. Zvýšená aktivita byla také prokázána u obézních lidí.

Patofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraci

Zvýšené hodnoty aktivity ALT v séru

 1) poškození jater

ALT je enzym specifický pro játra, zvýšení aktivity více než 15 krát, než je jeho horní referenční mez v séru, je vždy indikátorem akutní nekrózy jaterních buněk buď virového, toxického nebo oběhového původu.

akutní virová hepatitida ‑ aktivita stoupá už týden před ikterem (2 – 3násobné hodnoty), vrchol bývá 7 až 12 dní po nástupu ikteru, maximální hodnota aktivity je 20krát až 100krát vyšší než horní referenční mez (průměrně bývá 50násobné zvýšení), u nekomplikovaného průběhu se normalizuje u hepatitidy A do 3 až 5 týdnů, u hepatitidy B později ‑ do 6 až 12 týdnů, návrat je pomalejší i u cholestatické formy; u hepatitidy C je průběh obdobný

chronická hepatitida – podezření na chronický průběh: přetrvává‑li zvýšení 6 měsíců (zvýšení 2 ‑ 3krát u perzistující chronické hepatitidy, 4 a vícekrát u aktivní formy)

alkohol‑toxická hepatitida – aktivita ALT je mnohem nižší než při akutní virové hepatitidě

toxické poškození ‑ výše vzestupu je výrazem rozsahu postižení (např. otrava tetrachlormethanem nebo muchomůrkou zelenou); také po požití většího množství alkoholu krátkodobý vzestup; zvyšují se také LD, GMD a GGT

infekční mononukleóza – maximálně 20násobné zvýšení

sepse

dekompenzovaná jaterní cirhóza – maximálně 4 až 5krát vyšší aktivita, většinou nižší než AST

karcinom jater – 5 až 10násobné zvýšení,

metastázy do jater – pomalý vzestup, AST/ALT = 1 nebo více (GGT a GMD stoupají dříve)

srdeční selhání (městnání krve v játrech) – zvýšení 10 až 50krát

cholangitida

biliární kolika (vrací se k normě za několik dní)

extrahepatální cholestáza – zvýšení 2 až 4krát

 2) šok – zvýšení více než 10krát

 3) Reyův syndrom

 4) po terapeutické aplikaci hovězího nebo prasečího heparinu

Snížené hodnoty aktivity ALT v séru

  • deficit vitaminu B6 (pyridoxin, prekurzor pyridoxalfosfátu ‑ koenzymu ALT)

 Přímé následky abnormálních koncentrací

U dětí s akutní lymfoblastickou leukemií je vysoká aktivita ALT spojena s rychlou progresivitou tohoto onemocnění.

 Omezení stanovení

Stabilní 3 dny při 25 °C, 1 týden při 4 °C. Skladování v lednici je vhodnější než zmražení (skladování i při ‑ 40 °C vede ke ztrátě katalytické koncentrace). Sérum by mělo být nejlépe analyzováno v den odběru a neskladováno.

Vadí rozsáhlá hemolýza (u ALT v referenčních mezích vede koncentrace hemoglobinu vyšší než 2,5 g/l ke zvýšení aktivity přibližně o 10 %).

 Použití ve výpočtech a odvozených parametrech

AST/ALT (de Ritisův kvocient)

Poměr aktivity AST/ALT v séru slouží jako prognostický ukazatel. Hodnoty nad 0,7 (případně nad 1) jsou prognosticky závažnější. U akutní a chronické virové hepatitidy bývá poměr v rozmezí 0,5 ‑ 0,8; u cirhózy nealkoholického původu nad 1; nejvyšší hodnoty nacházíme u alkoholického poškození jater.

Použití pro klinické účely

Stanovení ALT v séru je spolu s AST nejčasnějším a nejcitlivějším indikátorem porušení celistvosti membrány hepatocytu. Je specifické pro posouzení jaterního poškození. Diagnostická senzitivita pro hepatobiliární onemocnění je 83 %, diagnostická specifita 98 % (vzhledem ke zdravým jedincům) a 84 % (vzhledem k nemocným s nejaterními chorobami). Stanovení je více citlivé k detekci poškození hepatocytů než k detekci biliární obstrukce. Na poškození jater je specifičtější než stanovení aktivity AST, avšak je méně citlivé než AST k poškození jater způsobenému alkoholem.

Vhodné jako screening na hepatitidu, včetně non‑A a non‑B.

Je to citlivý test srdeční nedostatečnosti.

Literatura

Racek, J. et al: Klinická biochemie, 1. vydání. Galén, Praha, 1999. ISBN 80‑7262‑023‑1. Karolinum, Praha, 1999. ISBN 80‑7184‑971‑5

Jacobs, D. S. (editor): Laboratory Test Handbook, 3rd ed. with Key Word Index. Lexi‑Comp Inc., Hudson, 1994. ISBN 0‑916589‑12‑9

Masopust, J.: Klinická biochemie. Požadování a hodnocení biochemických vyšetření. Karolinum, Praha, 1998. ISBN 80‑7184‑649‑3

Schneiderka, P. a kol.: Kapitoly z klinické biochemie. Karolinum, Praha, 2000. ISBN 80‑246‑0140‑0

Chromý, V., Fischer, J.: Analytické metody v klinické chemii. Masarykova univerzita, Brno, 2000. ISBN 80‑210‑2363‑5

Friedecký, B.; Kratochvíla, J.: Udělování certifikátu o úspěšnosti klinické laboratoře v systému externího hodnocení kvality. Klin. Biochem. Metab., 9 (BCB 30), 2001, č. 2, s. 73 ‑ 77. ISSN 1210‑7921 

 Autorské poznámky

Mgr. Vladimíra Kvasnicová (listopad 2001)

recenzoval Jaroslav Racek

 

Powered by BetterDocs