Zkratka: Ferritin_S
Jednotky: µg/l
Princip stanovení: Luminiscenční enzymová imunoanalýza (LEIA)
Materiál: KREV
Odběr do: Plast se separačními granulemi
Stabilita vzorku při 2 – 8° C 1 týden

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.

 

Nejistota stanovení: 9,3%

 

Referenční meze:

 

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
F 0D 99R+ 10,0 278 µg/l
M 0D 99R+ 21,8 336 µg/l

 

Zdroj referenčních hodnot: Konsensus laboratoře

Klinická informace:

Abstrakt

 Fyziologická variabilita

Intraindividuální variabilita 4.72 – 18.0 %, interindividuální variabilita 12.0 – 18.23 % (Gallagher, 1989)

Patofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraci

Ferritin cirkulující v krvi je směsí sérového ferritinu (glykosylovaný ferritin, považuje se za normální sekreční produkt buněk, delší poločas) a tkáňového ferritinu, který se uvolňuje z poškozených buněk. V krvi může ferritin vytvářen komplexy s jinými proteiny, např. alfa-2-makroglobulinem.

Přímé následky abnormálních koncentrací

Neuvádějí se.

 Omezení stanovení

Neinterferuje bilirubin, hemoglobin, cholesterol, triglyceridy, heparin (testované koncentrace uvádí výrobce).

Použití ve výpočtech a odvozených parametrech

Korelace mezi sérovým ferritinem a ferritinem v likvoru jsou málo signifikantní, indexy s albuminem se obvykle nepoužívají.

Použití pro klinické účely

Indikace vyšetření:

·         detekce deficitu Fe

·         posouzení odpovědi na perorální léčbu železem (pokud při anemii z nedostatku železa ferritin během několika dnů nestoupne na 50 µg/l a více, jedná se buď o non-compliance nebo ztráty pokračují)

·         diferenciální diagnostika anemií

·         monitorování zásob Fe u chronického renálního selhání (včetně dialyzovaných)

·         detekce stavů akumulace Fe a odpověď na léčbu

·         posouzení procesů v CNS (odlišení arteficiálního od skutečného krvácení, odhad intenzity agresivních procesů v CNS – zánětů a nádorů)

Experimentální senzitivita pro detekci rozvoje deplece Fe u menstruujících žen byla následující (Milne, 1990): ferritin > podíl saturace transferinu > plazmatické Fe > hemoglobin > hematokrit > Zn-protoporfyrin > erytrocytární protoporfyrin

Příčiny zvýšení ferritinu v séru:

·         alkoholismus

·         reakce akutní fáze (záněty, nádory, AIM, hyperthyreóza, M. Gaucher)

·         poškození jater

·         hemochromatóza (frekvence 2-3/1000 osob, riziko u: diabetu, městnavých srdečních vadách, kardiomyopatií, revmatoidní arthritidě, alkoholické cirhóze, hypogonadismu)

·         hemosideróza

·         některé anemie při chronických stavech (megaloblastová – pozor: u megaloblastové anemie perniciózního typu, tj. u histaminorezistentní achlorhydrie, bývá ferritin v mezích normy a po zahájení útočné léčby může poklesnout i pod dolní referenční mez se současnými projevy hypochromie tj. pokles MCH a MCHC, dále anemie sideroblastická – porucha inkorporace Fe do hemu, anémie hemolytická – thalassemie, sférocytóza, získané hemolytické anémie)

·         maligní onemocnění:

a.     systémová neoplazie (akutní myeloblastické leukemie, M. Hodgkin, mnohočený myelom, nehodgkinovské lymfomy),

b.    b. nespecifická produkce (primární hepatom, germinální tumory testis, karcinom plic, karcinom prsu)

Příčiny snížení ferritinu v séru:

·         opakované dárcovství a odběry krve z diagnostických důvodů

·         bezmasá strava, zejména u žen

·         mikrocytární anemie z nedostatku železa

·         krvácení do GIT

·         menstruální ztráty

·         některé malabsorpce (obvykle kombinovaná porucha

·         rezorpce Fe, B12 a folátu)

 

Využití různých ukazatelů posouzení metabolismu železa v diferenciální diagnostice

Ferritin v plazmě Fe v plazmě Vazebná kapacita železa Transferin v plazmě Saturační index
mikrocytární  anemie z nedostatku železa S S Z Z S
anemie při chronických onemocněních N-Z S N-S N-S různé
hemochromatóza Z(1) Z S N-S Z(2)

(1) obvykle nad 1000 µg/l

(2) obvykle nad 70%

 Saturační index (SI) se počítá podle vzorce

SI = P_Fe/P_FEVK * 100 (%)

kde P_Fe je plazmatické železo v μmol/l a P_FEVK je plazmatická vazebná kapacita železa v μmol/l. Referenční hodnota saturačního indexu je nejméně 16%.

Literatura

 Poznámky

U pacientů s reakcí akutní fáze je nutné posuzovat hladinu ferritinu a ukazatele intenzity reakce akutní fáze. Lze případě použít nomogram podle Witteho (1991) (deficit Fe je nepravděpodobný při ferritinu nad 80 µg/l při FW 150 mm/hodinu, směrem k normální sedimentaci se použije lineární diskriminační linie do hodnoty asi 10 mm/hod a asi 15 µg/l ferritinu). Coenen (1991) tuto možnost popírá.

 

Antonín Jabor

 

Powered by BetterDocs