Zkratka: Glu_P
Jednotky: mmol/l
Princip stanovení: Absorpční spektrofotometrie
Materiál: KREV
Odběr do: Plast s protisrážlivou úpravou – NaF + oxalát
Stabilita vzorku při 2 – 8° C 1 týden

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva na statim: Do 1 hodiny od doručení materiálu

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.

 

Nejistota stanovení: 4,4%

 

Referenční meze:

 

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
1D 4T 1,7 5,3 mmol/l
4T 15R 3,3 5,3 mmol/l
15R 99R+ 3,3 5,6 mmol/l

 

Zdroj referenčních hodnot: NČLP

 

Klinická informace:

Abstrakt

Glukóza slouží jako zdroj energie pro všechny buňky, její koncentrace v krvi (glykemie) je udržována v konstantním rozmezí hormonálně: inzulin glykemii snižuje, glukagon, adrenalin, kortizol a růstový hormon ji zvyšují. Fyziologicky se koncentrace glukózy v plazmě zvyšuje postprandiálně, klesá při hladovění. Patologické zvýšení glykemie (hyperglykemie) nastává při nedostatečné tvorbě nebo využití inzulinu, při nadprodukci jeho antagonistů, při hypertyreóze, onemocnění centrálního nervového systému a jaterních chorobách. Zvýšená glykemie vede k hyperosmolaritě s nebezpečím komatózních stavů. K patologickému snížení koncentrace (hypoglykemii) dochází při nadprodukci inzulinu, endokrinopatiích způsobujících nedostatek jeho antagonistů, nedostatečné tvorbě glukózy glukoneogenezí a při některých vrozených poruchách enzymů metabolismu sacharidů. Nebezpečím hypoglykemie je nedostatečné energetické zásobení mozku. Koncentrace glukózy v plazmě se stanovuje především enzymaticky (fotometrie, reflektometrie, ampérometrie), patří mezi screeningové metody.

Fyziologická variabilita

Nižší hodnoty glykemie nacházíme u novorozenců (po narození glykemie klesá, minimum nastává 2 až 4 hodiny po porodu, stejné hodnoty jako těsně po porodu dosahuje za 3 až 5 dní), v těhotenství (hypoglykemie nalačno, po jídle naopak sklony k hyperglykemii – zvýšená rezistence na inzulin), při laktaci, při vagotonii ve spánku a při značné svalové námaze.

Intraindividuální variabilita je u glukózy větší než u většiny ostatních látek stanovovaných v plazmě, neboť její koncentrace závisí na:

·         svalové aktivitě

·         časovém odstupu od přijetí potravy (nejvyšší glykemii nacházíme 45 až 60 minut po najedení)

·         rovnováze regulačních mechanismů (inzulin versus antagonisté inzulinu)

·         druhu vzorku použitém pro analýzu (kapilární nebo venózní krev, plná krev nebo sérum)

Patofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraci

Patologické je jak trvalé zvýšení koncentrace glukózy nad fyziologické rozmezí (hyperglykemie), tak její snížení (hypoglykemie). O poruchu jde i při neschopnosti organismu omezit kolísání glykemie po podání glukózy (snížená tolerance na zátěž glukózou) a v době jejího nedostatku (hypoglykemické stavy).

Hyperglykemie (zvýšení koncentrace)

Za hyperglykemii se považuje koncentrace glukózy nalačno vyšší než horní hranice referenčního rozmezí. U zdravého člověka by glykemie kdykoli během dne, nezávisle na jídle, neměla překročit 8,0 mmol/l. Obecně glykemii zvyšuje resorpce ze střeva, zvýšené odbourávání jaterního glykogenu (vlivem adrenalinu nebo glukagonu), glukoneogeneze (účinkem např. kortizolu) a nedostatek inzulinu, který je jediným hormonem snižujícím glykemii (snížená produkce, inaktivace játry nebo protilátkou, špatná odpověď organismu). Následkem hyperglykémie bývá hyperosmolalita a diabetické koma.

1)  Diabetes mellitus

·         Diabetes mellitus 1. typu (inzulindependentní, dříve označovaný jako juvenilní typ DM; jde o primární nedostatek inzulinu, sklon ke ketoacidóze)

·         Diabetes mellitus 2. typu (non-inzulindependentní, dříve označovaný jako adultní typ DM; jde o poruchu využití glukózy při počáteční normální hladině inzulinu; příčinou je kombinace inzulinové rezistence a relativního nedostatku inzulinu; v čase diagnózy nebývá glykemie tak vysoká jako u 1. typu, obvykle je přítomna glykosurie bez ketonurie)

·         MODY diabetes (diabetes adultního typu vyskytující se u mladistvých; mírná hyperglykemie bez sklonů ke ketóze)

·         Diabetes mellitus gestační (snížená tolerance glukózy v těhotenství je obvyklá, podílí se na ní pravděpodobně produkce placentárního laktogenu; v těhotenství se však může poprvé projevit pravý diabetes, který je nutno rozpoznat)

 2) onemocnění nadledvin nebo hypofýzy

Zvýšený účinek hormonů dřeně (katecholaminy) i kůry (glukokortikoidy) nadledvin nebo předního laloku hypofýzy (hlavně somatotropin a adrenokortikotropin) způsobuje zvýšený antagonismus vůči inzulinu a vede ke sníženému využívání glukózy periferními tkáněmi.

·         nádory dřeně nadledvin – feochromocytom, paragangliom (nadprodukce adrenalinu)

·         šok (vyplavení adrenalinu)

·         Cushingův syndrom (diabetes rezistentní na inzulin)

·         gigantismus, akromegalie (eozinofilní adenom)

·         Cushingoidní syndrom (při léčbě kortizonem)

 3) hypertyreóza (tyreotoxikóza) – často postprandiální patologické hyperglykemie

 4) onemocnění pankreatu

Snížená tolerance na glukózu, hyperglykemie nalačno i postprandiálně vzniká až při odstranění nebo poškození 90 % parenchymu.

·         akutní pankreatitida – sledování glykemie je vhodným prognostickým ukazatelem, hyperglykemie odeznívá s úzdravou

·         chronická pankreatitida

·         hemochromatóza

·         adenokarcinom pankreatu

·         traumatická poškození pankreatu

 5) onemocnění centrálního nervového systému

·         traumata lebky

·         edém mozku, krvácení do mozku

·         tumory

·         encefalitida, bazilární meningitida

 6) jiné příčiny

·         jaterní choroby (asi 20 % pacientů s cirhózou, chronickou hepatitidou nebo steatozou jater má manifestní diabetes, u akutní hepatitidy bývá postprandiální hyperglykemie; u hepatopatií se nalačno mohou vyskytovat hypoglykemie)

·         sympatikotonie

·         cirkulační kolaps (např. infarkt myokardu, dehydratace, akutní krvácení)

·         injekce ACTH, adrenalinu, glukokortikoidů, STH

·         galaktozemie

·         silné emoce (vyplavení adrenalinu)

·         popáleniny (za několik hodin až dní)

·         u peritoneální dialýzy nebo hemodialýzy

·         po podání některých léků (kontraceptiva, kortikosteroidy, thiazidová diuretika)

Hypoglykemie (snížení koncentrace)

Za hypoglykemii považujeme stavy, kdy glykemie klesne pod dolní hranici fyziologického rozmezí. Klinické symptomy (pocit hladu, bolesti hlavy, usínání, mentální zmatenost, halucinace, křeče, kóma) se začínají objevovat při koncentracích nižších než 2,2 (2,8) mmol/l (u novorozenců < 1,7 mmol/l, u nedonošených < 1,1 mmol/l), závisí však i na rychlosti poklesu glykemie a na adaptaci organismu. Hlavním nebezpečím hypoglykemie je nedostatečné energetické zásobení mozku. Příčinou poklesu koncentrace glukózy v plazmě je buď nedostatečný přívod glukózy do krevní cirkulace nebo její příliš rychlé vychytávání z krve. Hladovění 72 hodin může snížit glykemii až na 2,5 mmol/l. Snižování glykemie je buď závislé na inzulinu (vychytávání glukózy z krve a její utilizace buňkami: glykolýza, syntéza glykogenu, lipogeneze), nebo na inzulinu nezávislé (svalová práce, glykosurie).

1) hypoglykemie při lačnění

·         tumory beta-buněk Langerhansových ostrůvků (karcinom, adenom) nebo jejich hyperplazie

·         extrapankreatické tumory (secernující nebo nesecernující inzulin)

·         endokrinopatie způsobující nedostatek antagonistů inzulinu (panhypopituitarismus, izolovaný deficit růstového hormonu nebo adrenokortikotropinu, hypoadrenalismus, hypotyroidismus, defekt glukagonu)

·         jaterní choroby (hepatitida, městnání v játrech při srdeční nedostatečnosti, cirhóza)

·         glykogenózy (typ I, VII, IX)

·         defekt enzymů glukoneogeneze

·         nedostatek prekurzorů glukózy (těžká podvýživa, uremie, ketózová hypoglykemie kojenců)

2) postprandiální hypoglykemie

·         alimentární (pacienti s gastrektomií, gastrojejunostomií, aj.)

·         v časné fázi diabetes mellitus

·         funkční idiopatická hypoglykemie

·         leucinem indukovaná hypoglykemie

·         fruktózou indukovaná hypoglykémie (deficit fruktóza-1-fosfátaldolázy nebo deficit fruktóza-1,6-bisfosfátaldolázy)

3) reaktivní hypoglykemie – klinický syndrom, který se projevuje postprandiálně známkami ze strany autonomního nervového systému (slabost, třes, studený pot, nauzea, pocit hladu, epigastrický diskomfort), doprovázený hypoglykemií (2,5 až 2,77 mmol/l) běžně v průběhu dne

4) hypoglykemie navozená:

·         léky (předávkování inzulinu, perorální antidiabetika, salicyláty, propranolol)

·         alkoholem, hlavně nalačno (etanol inhibuje glukoneogenezi)

5) hypoglykemie u novorozenců a dětí

U novorozenců je obvykle přechodná (prematuritas, syndrom dechové tísně, diabetes mellitus u matky, těhotenská toxemie, podchlazení, polycytemie), u kojenců bývá způsobena dědičnými poruchami metabolismu (galaktozemie, glykogenózy, dědičná intolerance fruktózy, deficience enzymů glukoneogeneze) nebo hladověním (ketózová hypoglykemie) a horečnatými stavy. Při chronické hypoglykemii dochází k poškození centrálního nervového systému (neuroglykopenie).

 s normální inzulinemií

 a) snížená resorpce glukózy

·         hladovění, zvracení, průjem

·         malabsorpce u celiakie

·         hypotyreóza

b) defekty trávicích enzymů

·         intolerance laktózy

·         intolerance sacharózy a izomaltózy

·         intolerance škrobu

c) enzymové defekty metabolismu sacharidů

·         insuficience hypofýzy, nadledvin

·         idiopatická infantilní hypoglykemie (McQuarrieho syndrom)

·         hypoglykemie novorozenců

·         galaktózemie

·         intolerance fruktózy (chybění fruktóza-1-fosfátaldolázy)

·         ketózová hypoglykemie (acetonemické zvracení)

d) enzymové defekty metabolismu aminokyselin nebo beta-oxidace mastných kyselin

e) zvýšená spotřeba glukózy

·         renální glykosurie

·         horečka

·         velké břišní tumory

s hyperinzulinemí

·         novorozenci matek diabetiček

·         hypoglykemie z přecitlivělosti na leucin

·         inzulinomy, hyperplazie B-buněk pankreatu

·         nedostatek A-buněk pankreatu

Přímé následky abnormálních koncentrací

Po infuzi hypertonických roztoků glukózy dochází k poklesu koncentrace sodných iontů: na každé zvýšení glukózy o 5,6 mmol/l klesá Na+ o 3 mmol/l (přesun vody).

 Při překročení renálního prahu pro glukózu (glykemie 10 mmol/l po dobu 15 minut) dochází ke ztrátám glukózy močí (glykosurie) a současně i ke zvýšeným ztrátám vody. V těžkých případech je následkem hyperosmolarita s výraznou žízní, případně i nervovými poruchami (závratě, bolesti hlavy, poruchy vědomí až hyperosmolární kóma).

Dlouhodobě zvýšené koncentrace glukózy v krvi vedou také ke zvýšené produkci glucitolu (sorbitolu) a fruktózy a jejich hromadění v oční čočce. Z osmotických důvodů (zvýšení osmolarity) dochází k zákalu čočky. Současně stoupá i produkce glykoproteinů a proteoglykanů, jejichž zvýšení v cévní stěně zvyšuje riziko vzniku aterosklerózy a angiopatií. Glykace kolagenu glomerulární bazální membrány vede k rozvoji glomerulosklerózy, glykovány jsou i ostatní proteiny (např. hemoglobin, albumin).

Snížené koncentrace glukózy v plazmě vedou k nedostatečnému přísunu tohoto energetického substrátu do mozku, dlouhodobá hypoglykemie může způsobit jeho poškození. Jako náhradní zdroj energie využívají buňky tuky (mozek však mastné kyseliny utilizovat nedovede), při jejich zvýšeném odbourávání dochází také k nadměrné produkci ketolátek (využívají se jako zdroj energie i v mozku, ale nemohou zcela nahradit glukózu) s následnou ketoacidózou (u DM I. typu: obvykle při glykemii vyšší než 16,7 mmol/l, pH < 7,25, standardní bikarbonáty < 15 mmol/l).

Omezení stanovení

Krev se nabírá do skla nebo plastu, nutný je přídavek antiglykolytické přísady (NaF), jako antikoagulant se používá K2EDTA.

Při použití plné krve na stanovení glukometrem je nutná okamžitá analýza, nelze přidávat NaF.

Hemolýza má na výsledek jen malý vliv, hemoglobin neruší do koncentrace 1,0 g/l; silnější hemolýza zvyšuje výsledek při použití glukózaoxidázového stanovení bez deproteinace (při použití deproteinace naopak snižuje).

Stabilita vzorku: při 4 – 8 °C 1 týden, při  -20 °C 6 měsíců.

Koncentrace glukózy v plné krvi je nižší než koncentrace v plazmě, tento rozdíl je dán rozdílným obsahem vody v obou materiálech, vysoké rozdíly jsou u novorozenců (rozdíly závisí na hematokritu, koncentrace glukózy v erytrocytech je nižší než v plazmě). Jednoznačný vztah mezi oběma hodnotami neexistuje: průměrný rozdíl hodnot je 10 až 15 % (kolísá v rozsahu 4 až 47 %), tj. průměrná hodnota koncentrace glukózy v plné krvi činí přibližně 90 % hodnoty nalezené v plazmě.

Rozdíl koncentrace glukózy mezi kapilární a venózní krví je nalačno 5 %, postprandiálně 10 až 15 % (vyšší koncentrace je v kapilární krvi), u postprandiálních a oGTT vzorků však byly pozorovány rozdíly až 50 %. Hodnoty v arteriální krvi jsou nalačno o 5 až 10 % vyšší než v krvi venózní.

Metodami, které používají deproteinaci, se získávají hodnoty koncentrace vyšší (o 5 % v plazmě, o 10 % v plné krvi, o 15 % u hemolyzované plné krve) než u metod bez deproteinace.

Pokles koncentrace glukózy vlivem glykolýzy ve sražené necentrifugované krvi je průměrně 5 – 7 % za 1 hodinu. Při stabilizaci antiglykolytickou přísadou také dochází k poklesu koncentrace glukózy, tento pokles je však způsoben neenzymovou glykací proteinové matrix: enzymové metody stanovují pouze volnou glukózu, nikoli glukózu vázanou kovalentně na proteiny.

Stabilita koncentrace v séru i plazmě, oddělených od elementů separačním gelem Sarstedt, je minimálně 24 hodin při 8 °C i při pokojové teplotě.

Použití ve výpočtech a odvozených parametrech

Kromě stanovení glykemie nalačno se stanovuje také glykemie po jídle (1 hodinu po jídle obsahujícím sacharidy, tzv. postprandiální glykemie), jednorázová glykemie kdykoli, nebo se provádí tzv. glykemický profil (kompletní: 7 až 9 odběrů, zkrácený: 4 až 5 odběrů během dne).

Glykemický index, GCI ( 9 odběrů během dne: v 6:00, 9:30, 12:00, 14:30, 17:30, 20:00, 23:00, 2:00 a ve 4:00 hodin; vypočítaná hodnota informuje o kompenzaci diabetika: GCI do 10,0 = velmi dobrá kompenzace, GCI nad 20,0 = neuspokojivá kompenzace)

výpočet: GCI = M + (Glumax – Glumin) x 1/2

M = průměrná hodnota z 9 odběrů, Glumax = nejvyšší, Glumin = nejnižší glykemie

Zátěžové testy: zátěž glukózou (orální glukózový toleranční test, oGTT), galaktózou a fruktózou – stanovuje se koncentrace glukózy + případně dalších podaných monosacharidů nalačno a po podání jejich konstantního množství; odběry se provádějí v daných časových intervalech (např. u oGTT většinou za 60 a 120 minut po podání glukózy).

Glukagonový test – po podání glukagonu i.m. se stanovuje hladina glukózy a laktátu v krvi.

Použití pro klinické účely

Vyšetření glykemie je indikováno při:

1) podezření na hyperglykemii

·         screening a diagnostika diabetes mellitus

·         kontrola účinnosti léčby diabetes mellitus

·         posouzení metabolismu sacharidů (v těhotenství, u chronických jaterních onemocnění, při akutní hepatitidě, akutní pankreatitidě, chronické pankreatopatii, autoimunitní endokrinopatii, akromegalii, Addisonově chorobě, panhypopituitarismu, terapii kortikosteroidy)

2) podezření na hypoglykemii

·         výskyt příznaků hypoglykemie při léčbě diabetes mellitus

·         vyloučení hypoglykemie u klinicky zdánlivě zdravých osob (vyloučení inzulinomu)

·         symptomy hypoglykemie u nemocných osob

·         detekce hypoglykemie u novorozenců

·         podezření na vrozenou metabolickou poruchu u dětí

 

Literatura

Masopust, J.: Klinická biochemie. Požadování a hodnocení biochemických vyšetření. Karolinum, Praha, 1998. ISBN 80‑7184‑649‑3

Racek, J. et al: Klinická biochemie, 1. vydání. Galén, Praha, 1999. ISBN 80‑7262‑023‑1. Karolinum, Praha, 1999. ISBN 80‑7184‑971‑5

Thomas, L.: Clinical Laboratory Diagnostics: Use and Assessment of Clinical Laboratory Results. TH-Books-Verl.-Ges., Frankfurt/Main, 1998. ISBN 3-9805215-4-0

Friedecký, B.; Kratochvíla, J.: Udělování certifikátu o úspěšnosti klinické laboratoře v systému externího hodnocení kvality. Klin. Biochem. Metab., 9 (BCB 30), 2001, č. 2, s. 73 ‑ 77. ISSN 1210‑7921

Chromý, V., Fischer, J.: Analytické metody v klinické chemii. Masarykova univerzita, Brno, 2000. ISBN 80‑210‑2363‑5 

Poznámky

Pro posouzení průměrné glykemie za delší časové období (stavu dlouhodobé kompenzace diabetika) se používá stanovení koncentrace glykovaných proteinů (glykovaný hemoglobin, glykovaný albumin, fruktózaminový test).

Autorské poznámky

Vladimíra Kvasnicová (červen 2004)

 

Powered by BetterDocs