Imunoglobulin A_S

Zkratka: IgA_S
Jednotky: g/l
Princip stanovení: Imunoturbidimetrie
Materiál: KREV
Odběr do: Plast se separačními granulemi
Stabilita vzorku při 2 – 8° C 1 týden

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.

 

Nejistota stanovení: 5,5%

 

Referenční meze:

 

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 2T 0,02 0,04 g/l
2T 4T 0,02 0,12 g/l
4T 1M 11D 0,03 0,23 g/l
1M 11D 1M 25D 0,05 0,35 g/l
1M 25D 2M 10D 0,07 0,37 g/l
2M 10D 2M 24D 0,08 0,46 g/l
2M 24D 3M 7D 0,09 0,5 g/l
3M 7D 4M 0,1 0,54 g/l
4M 5M 0,11 0,6 g/l
5M 6M 0,12 0,66 g/l
6M 8M 0,13 0,75 g/l
8M 1R 0,13 0,87 g/l
1R 2R 0,17 1,27 g/l
2R 3R 0,23 1,66 g/l
3R 5R 0,3 2,27 g/l
5R 7R 0,43 2,78 g/l
7R 11R 0,57 3,5 g/l
11R 15R 0,71 3,74 g/l
15R 99R+ 0,75 3,75 g/l

 

Zdroj referenčních hodnot:

NČLP

Klinická informace:

Abstrakt

IgA jsou nezbytnou složkou hlavně slizniční imunity. Sledování hladin IgA má význam hlavně u diagnostiky imunodeficiencí (deficit ve třídě IgA je nejčastější) a substituční terapie imunoglobuliny.

Fyziologická variabilita

Hladina imunoglobulinů ve třídě A je závislá na věku vyšetřovaného.

 Patofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraci

Přímé následky abnormálních koncentrací

Mezi primární imunodeficience patří B buněčný defekt-agamaglobulinémie Brutonova typu. Jedná se o X vázané závažné dědičné onemocnění spojené s těžkými infekcemi od druhého roku života, kdy je dítě jednoznačně vázáno na syntézu vlastních imunoglobulinů. B buňky chybí, přičemž deficit se netýká T buněčné imunity. IgG jsou pod 1 g/l a IgM, A, E zcela chybí.

ADS (antibody deficiency syndrom) je široká skupina onemocnění charakterizovaná poruchou v B buněčné skupině. IgG, A bývají výrazně sníženy IgM jen mírně. Někteří mají poruchu i v T buňkách, která nabývá na výraznosti s věkem. Klinické projevy jsou infekce dýchacího, trávicího systému, 20% jedinců má i autoimunitní postižení.

Hyper IgM syndrom je X vázaná hereditární imunodeficience spojená s nízkým IgG a IgA při normálním nebo zvýšeném IgM. B buňky mají na své membráně jen IgM nebo IgD.

Selektivní IgA deficience je porucha spojená často s ADS. Může být zapříčiněna inhibicí v diferenciaci B buněk, porušenou sekrecí IgA plazmatickými buňkami nebo eliminací cirkulujícího IgA imunitním systémem. První dvě příčiny jsou spojeny se sekrečním IgA deficitem. Postižení jsou ohroženi slizničními infekcemi, neoplastickými procesy, atopií, autoimunitními poruchami. 20% jedinců se selektivní IgA deficiencí mají i deficit Ig v třídě G.

Selektivní IgM deficience je velmi vzácné, často asymptomatické onemocnění. 4x častěji postihuje muže než ženy.

Deficit kappa lehkých řetězců je vzácné onemocnění spojené s poklesem všech Ig.

Transitorní hypogamaglobulinémie je poruchou novorozenců, pokud nedojde k včasnému nastartování vlastní tvorby Ig na konci prvního roku života má dítě pod 3 g/l Ig. Porucha pozdní maturace imunitního systému se většinou normalizuje do 2. roku věku dítěte.

Polyklonální gamapatie může být sekundárním projevem orgánových onemocnění, objevuje se často u jaterních poruch, onemocnění CNS, intrauterinních a perinatálních infekcí a dalších.

Izolovaná hypergamaglobulinémie IgM je spojená s primární reakcí imunitního systému na antigen ( bakterie, viry..).

Izolovaná hypergamaglobulinémie IgG bývá u akutních, subakutních, chronických infekcí společně s mírnou elevací IgM. Jedná se o sekundární imunitní odpověď při již známém antigenu.

Izolovaná hypergamaglobulinémie IgA se vyskytuje u jaterních onemocnění, toxického postižení alkoholem, antikoncepcí, antidepresivy.

Izolovaná hypergamaglobulinémie Ig E je charakteristická pro atopické postižení, parazitární infekce, AIDA, Wiskott Aldrichův syndrom (imunodeficit s trombocytopenií, ekzémy, postihuje chlapce, deficit IgG, M, vyšší IgE, A, neschopnost reagovat na polysacharidové antigeny), dále pro Nezelofův syndrom (dysplazie thymu, deficit vyzrálých T lymfocytů), non Hodgkinův lymfom, maligní tumory, hyper IgE syndrom (Job syndrom).

 Omezení stanovení

Imunoglobuliny se dají stanovovat v séru nebo heparinové plazmě.

Použití pro klinické účely

Sledování hladiny IgA má význam u dg. a terapie imunodeficitů zejména ve spojitosti s poruchou slizniční imunity.

Literatura

Lothar Thomas, Clinical Laboratory Diagnostics, 1st. English Edition, TH-Books, Germany 1998

Poznámky

Veškeré informace o IgA v plazmě viz. text IgA v séru, údaje jsou shodné. Jako antikoagulant se doporučuje heparin.

Appendixy

Autorské poznámky

Jiřina Lukášková (2008)

 

Powered by BetterDocs