Kreatinin v moči

Kreatinin_U

Zkratka: KR_U
Jednotky: mmol/l
Princip stanovení: Absorpční spektrofotometrie
Materiál: MOČ
Odběr do: Plast bez úpravy
Stabilita vzorku při 2 – 8° C 6 d

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva na statim: Do 1 hodiny od doručení materiálu

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.

 

Nejistota stanovení: 3.3%

 

Referenční meze:

 

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
F 15R 99R+ 2,6 20 mmol/l
M 15R 99R+ 3,5 25 mmol/l

 

Zdroj referenčních hodnot: Konsenzus laboratoře

 

Pokyny k odběru:

Stanovení se provádí z prvního ranního vzorku moče.

Klinická informace:

Abstrakt

Kreatinin v moči se využívá pro posouzení funkce ledvin v různých vypočítaných ukazatelích (např. clearancích a frakčních exkrecích), pro orientační standardizaci látek vylučovaných močí vzhledem k objemu moče (indexy ke kreatininu využívané v metafylaxi urolitiázy, v toxikologii a jinde) a pro orientační posouzení výživy a svalové hmoty.

Fyziologická variabilita

Vysoká, ovlivněna příjmem masa, fyzickou aktivitou, denním rytmem a dalšími faktory. Může se pohybovat kolem 30 %.

Patofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraci

Zejména fyzická aktivita, objem svalové hmoty, dieta s přívodem masa, hyperkatabolické stavy.

 Zvýšené vylučování močí

 • zvýšený příjem proteinů (masa)
 • hladovění

Snížené vylučování močí

 • glomerulonefritida – akutní, chronická
 • pyelonefritida
 • obstrukce močových cest
 • leukemie
 • vegetariánská dieta

Přímé následky abnormálních koncentrací

Nejsou.

Interference in-vivo

Význam mají interference in vitro u stanovení tzv. Jaffé pozitivního chromogenu. Tyto interference jsou podstatně méně časté než při stanovení Jaffé pozitivního chromogenu v séru.

Omezení stanovení

Před vyšetřením není vhodná dieta s vyšším obsahem masných bílkovin (maso, vývary) nebo větší fyzická zátěž. Důležitý je kvantitativní sběr moči. Některé léky (salicyláty, cimetidin, trimethoprim) interferují s tubulární exkrecí kreatininu a ovlivňují tak hodnoty jeho clearance.

Příčinou nepřesných výsledků může být neúplný sběr moče, interference při stanovení, katabolismus.

 Vzorek: moč sbíraná do plastových lahví (polystyrén) bez konzervačních látek, po dobu sběru se doporučuje skladovat odběrové nádoby v lednici. Před odlitím vzorku je nutno střádanou moč řádně promíchat, změřit objem s přesností na 10 ml (u velmi malých dětí s přesností na 1 ml); uvést přesně dobu sběru.

 Stabilita: 2 dny při 20 – 25 °C, 6 dnů při 4 – 8 °C, 24 týdny při -20 °C

Použití ve výpočtech a odvozených parametrech

1) Frakční exkrece

2) Clearance kreatininu (odhad rychlosti glomerulární filtrace):

Pokud je rychlost glomerulární filtrace snížena max. do 50 %, lze pro její odhad použít clearance kreatininu (kreatininemie se za těchto podmínek ještě nezvyšuje). Přesto jsou hodnoty filtrace takto získané obvykle vyšší o faktor 1,1 – 1,2 než hodnoty získané pomocí inulinové clearance (malé množství kreatininu se do moči dostává také tubulární sekrecí, tj. vylučuje se jej více než pouhou glomerulární filtrací). Snížení filtrace pod 50 % vede ke zvyšování kreatininémie, dochází současně ke zvýšenému vylučování kreatininu tubulární sekrecí, tj. koncentrace kreatininu v moči je více ovlivněna tubulární sekrecí (glomerulární filtrace hodnocená v takovém případě podle clearance kreatininu je až dvojnásobná než skutečná hodnota). Při výrazně patologické kreatininémii clearance kreatininu neodpovídá clearanci inulinu a není tedy mírou glomerulární filtrace.

3) Z odpadu kreatininu močí za 24 hodin lze odhadnout kompletnost nastřádaného vzorku moči:

věk (roky) odpad kreatininu (mg/kg/24hod.)
20 – 29 23,8 ± 2,3
30 – 39 21,9 ± 1,5
40 – 49 19,7 ± 3,2
50 – 59 19,3 ± 2,9
60 – 69 16,9 ± 2,9
70 – 79 14,2 ± 3,0
80 – 89 11,7 ± 4,0
90 – 99 9,4 ± 3,2

U dětí lze použít vzorec: mg/kg/24 hod. = 15,4 + (0,46 x věk)

Použití pro klinické účely

Stanovuje se buď látková koncentrace, nebo látkový tok (odpad močí za 24 hodin).

Využití:

 • odhad glomerulární filtrace výpočtem: clearance endogenního kreatininu; při normální funkci ledvin odpovídá clearance kreatininu glomerulární filtraci, s pokračujícím poškozením ledvin však klesá pomaleji než odpovídá skutečnému poklesu glomerulární filtrace (příčinou je zvýšená sekrece kreatininu do moči v tubulech)
 • odhad úplnosti sběru moči: odpad kreatininu vztažený na kg hmotnosti se pohybuje v úzkém rozmezí, neboť závisí na množství svalové hmoty; pokud je odpad nižší více jak o 30 % než očekávaná vypočítaná hodnota, jde téměř s jistotou o neúplný sběr moči
 • pro standardizaci odpadu látek močí: pokud neznáme objem vyšetřované moči, lze koncentrace látek vylučovaných močí vztáhnout na 1 mmol vyloučeného kreatininu, což eliminuje míru zředění či zakoncentrování moči
 • k odvození aktuálního nutričního stavu (ANS) se využívá rovnice

 ANS (%) = DUKREA / OPTDUKREA * 100

 kde

DUKREA je změřený odpad kreatininu do moče/24 hod

OPTDUKREA je optimální odpadu kreatininu do moče/24 hod, které se vypočtou jako aktuální hmotnost * F, kde F je 0,20 u mužů a 0,16 u žen.

 Literatura

Racek, J. et al: Klinická biochemie, 1. vydání. Galén, Praha, 1999. ISBN 80‑7262‑023‑1. Karolinum, Praha, 1999. ISBN 80‑7184‑971‑5

Thomas, L.: Clinical Laboratory Diagnostics: Use and Assessment of Clinical Laboratory Results. TH-Books-Verl.-Ges., Frankfurt/Main, 1998. ISBN 3-9805215-4-0

Masopust, J.: Klinická biochemie. Požadování a hodnocení biochemických vyšetření. Karolinum, Praha, 1998. ISBN 80‑7184‑649‑3

 Poznámky

2 – 3 % veškerého dusíku vylučovaného močí se v moči vyskytuje ve formě kreatininu.

Koncentrace kreatininu v moči je průměrně 150krát vyšší než v séru. Kolem 90% pochází z glomerulární filtrace, zbytek se do moči dostává tubulární sekrecí. Kreatinin se v ledvinách zpětně do krve nevstřebává. Z celkového množství kreatininu, vyloučeného za 24 hodin močí, pochází 15 až 30 % z potravy.

 Antonín Jabor, Zdeněk Wilhelm

Vladimíra Kvasnicová (září 2006)

Powered by BetterDocs