LP C-07 Identifikace pac. na žádance a vzorku

1. Každý vzorek dodaný do laboratoře k vyšetření musí být provázen žádankou.

Žádanky jsou k dispozici v příloze Laboratorní příručky. Laboratoř přijme k vyšetření i jakoukoli jinou žádanku, pokud tato obsahuje všechny údaje.

viz. LP C-02 Požadavkové listy (žádanky)

1.2 Na zkumavce musí být tyto údaje:

  – jednoznačná identifikace pacienta (jméno a příjmení pacienta; ideálně číslo pojištěnce, minimálně rok narození) tak aby nemohlo dojít k záměně vzorků v ambulanci a laboratoři s jinými podobnými identifikačními znaky pacientů, např. sourozenci, dvojčata, jmenovci: matka a dcera, dědeček a vnuk, často se vyskytující jména (např. Sikorová Anna) apod.

 2. Soulad identifikace pacienta na žádance s označením vzorku pacienta:

 S výjimkou pacientů, u nichž není identifikace z jakýchkoli důvodů možná, je nutná vždy shoda jednoznačné identifikace pacienta na žádance a na vzorku tzn. jméno a příjmení, číslo pojištěnce nebo náhradní číslo pojištěnce jednoznačně identifikující pacienta na žádance se musí shodovat s údaji uvedenými na zkumavce (na zkumavce musí být uvedeny minimálně dva identifikační znaky: příjmení a rok narození). Všechny identifikační údaje musí být čitelné. Pokud není identifikace pacienta z objektivních důvodů možná, je žadatel požadující vyšetření povinen informovat laboratoř a zajistit nezaměnitelnost biologického materiálu a dokumentace. V případě nesprávně nebo nedostatečně označených vzorků bude postupováno dle odstavce Kriteria pro přijetí nebo odmítnutí primárních vzorků v laboratoři.

 

3. Kriteria pro přijetí nebo odmítnutí primárních vzorků v laboratoři:

 LP D-02 Kritéria přijetí nebo odmítnutí primárních vzorků v laboratoři.

LP D-03 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky.

Powered by BetterDocs