LP C-08 Odběr vzorku

Odběr žilní krve:

Načasování odběru krve – odběr se obvykle doporučuje provádět v ranních hodinách z důvodu kolísání koncentrace látek v krvi během dne.

 – Identifikace pacienta – před odběrem si nachystejte všechny potřebné zkumavky podle požadavku v žádance. Tyto zkumavky si označte jménem, příjmením a rodným číslem pacienta. Poté se zeptejte pacienta na jméno, pro ověření údajů. Na žádance dále zkontrolujte kód zdravotní pojišťovny, základní diagnózu, razítko lékaře, který vyšetření požaduje (IČZ, odbornost).

 – Dodržení preanalytické fáze – pacienta se zeptejte, zda a jak dlouho před odběrem lačnil, zda byla fyzická zátěž a zda užil nějaké léky a jaké.

 –Výběr místa odběru – v první řadě zajistěte vhodnou polohu paže v natažené pozici, bez pokrčení v lokti. Při odběru krve se používají povrchové žíly horních končetin, obvykle z kubitální žíly ve fossa antebrachii anebo z ostatních žil v loketním ohbí. Výběr žíly volíme podle měkkosti, pružnosti a po stlačení se dobře znovu naplní krví.

Při použití vakuových systémů se vloží vhodná jehla do držáku, palcem ve vzdálenosti 2 až 5 cm pod místem odběru se stabilizuje poloha žíly, provede se venepunkce a teprve potom se postupně nasazují vhodné zkumavky. Vakuová zkumavka se nesmí nasadit na vnitřní jehlu držáku před venepunkcí, protože by se vakuum ve zkumavce zrušilo. Jakmile krev začne pomocí vakua vtékat do zkumavky, lze odstranit turniket. Je-li ve vakuované zkumavce protisrážlivé nebo stabilizační činidlo, musí se zabránit styku tohoto činidla s víčkem zkumavky nebo případnému zpětnému nasátí krve s činidlem do žilního systému. Vakuum ve zkumavce zajistí jak přiměřené naplnění zkumavky, tak správný poměr krve a protisrážlivého činidla. Jednotlivé zkumavky s přídatnými činidly je nutno bezprostředně po odběru promíchat pěti až desetinásobným šetrným převrácením.

 – Rukavice – dle vyhlášky č. 207/1992 Sb. § 6 MZČR o hygienických požadavcích pro provoz zdravotnických zařízení musí zdravotničtí pracovníci při odběru biologického materiálu používat povinně gumové nebo PVC rukavice, které slouží k vaší ochraně.

 – Zatažení paže – zatažení paže by nemělo být delší jak 1 minuta, proto po nabodnutí žíly ihned turniket povolte. Zcela nevhodné, avšak stále často používané, je tzv. „pumpování paže“. Při takto provedeném odběru krve dochází k nárůstu řady analytů např. draslíku a bílkovin v plazmě, proto je lépe vyzvat pacienta k sevření pěsti.

 – Dezinfekce kůže – dezinfekční roztok nastříkejte na určené místo vpichu a nechejte zcela zaschnout. Pokud není roztok úplně zaschlý, způsobí hemolýzu krve. Po dezinfekci je další palpace místa nepřijatelná!

 – Pořadí odběrových zkumavek z jednoho vpichu – je nezbytně nutné při odebírání více zkumavek dodržet toto pořadí:

I. odběr na hemokulturu

II. odběr do zkumavek bez protisrážlivých protředků

III. odběr na hemokoagulaci ⇒pokud je naordinován samostatně, je potřeba odebrat 5 ml krve (tato zkumavka se napoužije) a poté naplnit zkumavku na hemokoagulaci

IV. odběr do zkumaveks protisrážlivými prostředky, a to v pořadí: citrátové zkumavky, heparinové zkumavky, zkumavky s K3EDTA, oxalátové a fluoridové zkumavky.

  Ukončení odběru krve a ošetření pacienta – na místo vpichu přitlačte tampon a přelepte náplastí. Pacientovi doporučte ponechat krytí (tampon) na místě vpichu aspoň 5 minut za přiměřeného tlaku.

  Preanalytická fáze odběru krve:

  Fyzická aktivita – před odběrem by se měl pacient vyhnout přehnané fyzické aktivitě a bezprostředně před odběrem by měl vyčkat v čekárně alespoň 30 minut. Zvýšená fyzická aktivita má vliv na koncentraci analytů v krvi (glukóza, tuky, celková bílkovina, hemoglobin, hematokrit, laktát a močoviny)

  Psychický stres – pacient by měl být informován o výkonu s dostatečným předstihem a měl by dostat srozumitelné vysvětlení o průběhu a důvodu jeho vyšetření. Vystresovaný pacient má zvýšené vyplavování adrenalinu, nonadrenalinu, kortizonu aj. a tím dochází, například, k hyperglykémii nebo k vzestupu volných mastných kyselin apod.

  Vliv stravy a tekutin – všeobecně před odběrem by měl pacient vynechat tučná jídla a dodržet alespoň 12-ti hodinové lačnění. Strava: vynechat odpoledne a večer tučná jídla a dodržet maximální dvanáctihodinové lačnění. Dále záleží na okolnostech a typu vyšetření. Tekutiny: před odběrem krve je vhodné napít se vody. Nevhodné tekutiny jsou káva, alkohol, černý čaj a energetické nápoje. Strava mění koncentrace různých látek v krvi, vede např. k hyperglykémii, hypertriacylglycerolémii, vzestupu volných mastných kyselin, vzestupu močoviny a kyseliny močové v séru, poklesu fosforu, vyplavení řady hormonů a enzymů během jídla. Tekutiny ovlivňují hustotu krve, a tím mění koncentraci některých látek v séru. Dehydratace vede ke snížení koncentrace bílkovin a hemoglobinu a znesnadňuje odběr krve. Nevhodná je konzumace kávy a alkoholu, které vyplavují katecholaminy, a tím působí hyperglykemicky.

  Vliv léků – Po domluvě s lékařem vynechat ráno léky, pokud je to možné či pokud není jejich požití nezbytné (příp. doporučené pro daný odběr). Odběr provádět před ukončením aplikace infuzního roztoku nebo 1 hodinu po něm (zejména u energetických přípravků a iontových směsí). Léky mají významný vliv na změnu laboratorních hodnot a mohou tak výsledky zkreslovat. Jako léky jsou podávány i infuzní roztoky, např. glukóza, aminokyseliny, minerály aj. Při nepřiměřené rychlosti aplikovaného infuzního roztoku může být změněna koncentrace látek v krvi, i když jsme odběr provedli z jiné končetiny a cévy.

   Odběr kapilární krve

  Používá se převážně u malých dětí pro vyšetření krevního obrazu.

  Postup kapilárního odběru:

  1. nasaďte si jednorázové ochranné rukavice

  2. uložte dítě na lehátko (pokud není doprovod)

  3. uchopte jeho ruku a dezinfikujte bříško prstu

  4. proveďte vpich jednorázovou sterilní tenkou jehlou

  5. odeberte krev do speciální odběrové soustavy

  6. přiložte na místo vpichu čtvereček buničiny a poučte doprovod

   Pokyny pro ambulance: odběr kapilární krve

  Powered by BetterDocs