LP C-10 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita

Po odběru primárních vzorků je jejich transport do laboratoře zajištěn svozem biologického materiálu dopravní službou Krevního centra s. r. o.

 Svoz biologického materiálu od ambulantních lékařů je prováděn tak, aby byly dodrženy časové limity pro stabilitu analytů (viz Informace o zajišťovaném svozu vzorků). 

Odebraný biologický materiál je uložen odděleně od dokumentace v uzavíratelných plastových přepravkách.

Každá ambulance má svou transportní nádobu. Na centrálním příjmu laboratoře se dovezený materiál třídí tak, aby odběry určené pro  smluvní laboratoře byly ihned odvezeny na místo určení. Materiál pro biochemická a hematologická vyšetření je postupně přijímán, označen a tříděn pro další preanalytické úpravy (centrifugace krve, alkalizace nebo acidifikace moče, atd.) a samotné analýzy.

 Další informace k přepravě vzorků viz. LP C-13 Informace o zajištění svozu materiálu

Powered by BetterDocs