LP C-11 Základní informace k bezpečnosti práce

Obecné zásady strategie bezpečnosti práce s biologickým materiálem jsou obsaženy ve Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.

 Na základě této směrnice byly stanoveny tyto zásady pro bezpečnost práce s biologickým materiálem:

– každý vzorek krve je nutné považovat za potenciálně infekční

– žádanky ani vnější strana zkumavky nesmí být kontaminovány biologickým materiálem  toto je důvodem k odmítnutí vzorku 

– vzorky od pacientů s přenosným virovým onemocněním či multirezistentní nosokomiální nákazou mají být viditelně označeny

– vzorky jsou přepravovány v uzavřených zkumavkách, které jsou vloženy do stojánku nebo přepravního kontejneru tak, aby během přepravy vzorku do laboratoře nemohlo dojít k rozlití, potřísnění biologickým materiálem nebo jinému znehodnocení vzorku.

 LKC a všechny spolupracující subjekty jsou povinny tyto pokyny aplikovat v plném rozsahu.

 

Powered by BetterDocs