LP D-02 Kritéria přijetí nebo odmítnutí vzorků.

1. Každý vzorek dodaný do laboratoře k vyšetření musí být provázen žádankou.

2. Soulad identifikace pacienta na žádance a označení vzorku pacienta:

 S výjimkou pacientů, u nichž není identifikace z jakýchkoli důvodů možná, je nutná vždy shoda jednoznačné identifikace pacienta na žádance a na vzorku (tzn. jméno a příjmení, číslo pojištěnce nebo náhradní číslo pojištěnce jednoznačně identifikující pacienta na žádance se musí shodovat s údaji uvedenými na zkumavce. Na zkumavce musí být uvedeny minimálně dva identifikační znaky: příjmení a rok narození. Všechny identifikační údaje musí být čitelné. Pokud není identifikace pacienta z objektivních důvodů možná, je žadatel požadující vyšetření povinen informovat laboratoř a zajistit nezaměnitelnost biologického materiálu a dokumentace.

 3. Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí primárních vzorků v laboratoři:

rozdíly (diskrepance, neshoda) v základních identifikačních údajích na žádance a na vzorku  materiál není k vyšetření přijat

Nedodání vyplněného informovaného souhlasu, popř. informací ohledně uložení a následného testování DNA je důvodem k nevydání výsledkové zprávy do doby doložení souhlasu

je kontaminován povrch vzorku, žádanka, či je porušen obal – materiál není k vyšetření přijat

schází některé údaje na žádance (nevztahuje se na identifikační údaje) – tzn. pojišťovna, IČZ, razítko žadatele, odbornost) – materiál je přijat, údaje se vytelefonují, popř. se vyžádá nová žádanka

transport či odběr vzorku nebyl správně proveden  materiál není k vyšetření přijat

vzorek, kde zjevně došlo k porušení doporučení o preanalytické fázi (viz abecední seznam vyšetření) –materiál není k vyšetření přijat

neoznačenou nádobu s biologickým materiálem  materiál není k vyšetření přijat s výjimkou statimového nebo neopakovatelného vzorku viz poznámka

biologický materiál bez žádanky (nejde-li o glykemický profil diabetika, kdy se žádanka do laboratoře dodá s prvním vzorkem) pokud nelze vytelefonovat a vyžádat žádanku dodatečně – materiál není k vyšetření přijat

nečitelnost údajů na žádance a při označení vzorků  materiál není k vyšetření přijat

vzorky a žádanky od zdravotnických subjektů, které nejsou oprávněny k ordinaci některých vyšetření:

a) žádanka dospělého pacienta od zdravotnického subjektu s odborností pediatrie (kromě indikace lékaře s odborností lékařská genetika)

b) žádanka muže od subjektu s odborností gynekologie, s výjimkou vyšetření krevní skupiny

c) žádanka ambulantního pacienta od subjektu s odborností lůžkového oddělení,

d) žádanka dítěte pod 10 let věku od zdravotnického subjektu s jinou než pediatrickou specializací, materiál není k vyšetření přijat

 O odmítnutých primárních vzorcích je v laboratoři veden záznam.

 

Poznámka: V případě, že by časová prodleva mohla mít negativní dopad na zdravotní stav pacienta, jedná se o nenahraditelný (kritický) vzorek nebo vitální indikaci, lze nevyhovující vzorky přijmout; pracovník laboratoře neprodleně informuje lékaře požadujícího vyšetření, či jiného lékaře žádajícího pracoviště (např. lékaře konajícího službu) a na jeho výslovnou žádost vyšetření provede. Tato skutečnost je uvedena na výsledkovém listě. Za správnou identifikaci tímto přebírá plnou odpovědnost žadatel.

 Laboratoř žádá písemné potvrzení: žádost o vyšetření nesprávně identifikovaného vzorku nebo žádanky, podepsané lékařem.

Powered by BetterDocs