LP E-04 Vydávání výsledků přímo pacientům

Vydávání výsledků pacientům je v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (platnost od 1. 4. 2012), podle kterého má každý právo na informace ze své zdravotní dokumentace.

V případě vyšetření lidského genomu jsou výsledky vydávány indikujícím lékařům, pacientům laboratoř výsledky nesděluje a nevydává.

Vydávání výsledků pacientům osobně – výsledky lze vydat pacientovi osobně, pokud se prokáže průkazem totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad).

Vydání výsledků pacienta jiné osobě (manžel, druh, u seniorů jejich děti, atd.) – tato osoba se prokáže plnou mocí podepsanou pacientem a průkazem totožnosti.

Vydávání výsledků nezletilých pacientů (do 18 let) rodičům, resp. zákonným zástupcům – výsledky nezletilých pacientů lze vydat zákonným zástupcům (rodičům) proti průkazu totožnosti rodiče (dítě je v tomto průkazu totožnosti rodiče uvedeno), nebo rodnému listu dítěte.

Pokud je na požadavkovém listu lékařem písemně uvedeno, že výsledkovou zprávu si osobně vyzvedne pacient, předá se tato zpráva pacientovi. Pokud toto označení na požadavkovém listu není, bude výsledková zpráva zaslána lékaři a pacientovi bude předána kopie výsledkové zprávy.

Powered by BetterDocs