LP C-02 Požadavkové listy (žádanky)

Pro požadavky na vyšetření je možné využít barevný oboustranný formulář „ŽÁDANKA NA LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ“ formátu A5, který je průběžně aktualizován podle zavedených nových metod. 

Žádanka je určena pro současné dodání více materiálů.

Část žádanky s:

bílým pozadím zahrnuje vyšetření prováděná ze srážlivé krve. Sražením odebrané krve ve zkumavce a následným oddělením sraženého krevního koláče (koagula) centrifugací získáme SÉRUM (S – serum), které slouží k vyšetření běžných biochemických a imunologických vyšetření. Vzorky odebírejte do námi dodávaných zkumavek se separačními granulemi nebo do vakuových zkumavek VACUTEST s červeným uzávěrem.

–  fialovým pozadím zahrnuje vyšetření prováděná ze zkumavky MEUS 1,5 ml s fialovým gumovým uzávěrem nebo z vakuové zkumavky VACUTEST s fialovým uzávěrem. Jedná se o hematologická vyšetření krevního obrazu a dále vyšetření z plné krve (B – blood): glykovaný hemoglobin, NT pro-BNP. Krevní obraz u malých dětí se nabírá do zkumavek AQUISEL TAPVAL s fialovým uzávěrem.

žlutým pozadím zahrnuje vyšetření hemokoagulační ze zkumavky APTACA 5 ml se žlutým uzávěrem (naplněná do poloviny po rysku slouží k vyšetření sedimentace). Vyšetření agregace trombocytů ze zkumavky APTACA 10 ml se žlutým uzávěrem – odběr jen v Krevním centru.

–  zeleným pozadím zahrnuje vyšetření imunohematologická ze zkumavky MEUS 3 ml se zeleným uzávěrem nebo z vakuové zkumavky VACUTEST s fialovým uzávěrem 3 ml (stanovení krevních skupin a antierytrocytárních protilátek).

 hnědým pozadím zahrnuje vyšetření stolice (F – faeces) na okultní krvácení.

 růžovým řádkem  slouží k vyšetření Sedimentace krevních elementů – FW z  plné krve odebrané do zkumavky s citrátem sodným – zkumavka APTACA 1 ml s růžovým uzávěrem. (Zkumavka naplněná do poloviny po rysku slouží k vyšetření koagulace.)

modrým pozadí– (U – urine) vyšetření z moče ranní, sbírané za 24h na odpady, za 3h na Hamburgerův sediment.

Čísla vlevo od názvu vyšetření jsou vnitřní laboratorní čísla metod, políčko vpravo od názvu testu slouží k jeho zatržení křížkem.

Další používané žádanky:

1. Žádanka na genetická vyšetření

2. Žádanka na veterinární vyšetření

3. Žádanka na vyšetření Downova syndromu a NTD

4. Žádanka na vyšetření léků (antiepileptik)

5. Žádanka na vyšetření PSA a indexu phi

Základní identifikační znaky požadované a povinně uváděné na žádance:

Na žádance musí být uvedeny tyto údaje:

 A)  Identifikační údaje pacienta:

– příjmení a jméno pacienta

číslo pojištěnce; u samoplátců rodné číslo pacienta nebo datum narození a pohlaví, u cizinců číslo pojistné smlouvy a datum narození a pohlaví (pohlaví a věk jsou nutné údaje pro interpretační účely a referenční meze)

B) Další povinné údaje:

kód pojišťovny pacientau samoplátců v kolonce samoplátce uvézt, jak bude cena vyšetření uhrazena:

a) účtenkou (v hotovosti)

b) fakturou (převodem na účet)

kód diagnózy pacienta

– datum a čas odběru primárního vzorku

–  identifikace osoby odebírající primární vzorek

– druh primárního vzorku

– jméno lékaře požadujícího vyšetření a jeho podpis

– identifikace oprávněného žadatele (název zařízení, oddělení, IČZ – identifikační číslo zdravotnického zařízení, odbornost, adresa, telefon)

– požadovaná vyšetření

–  zřetelně červeně uvést na žádance STATIM, požaduje-li ho lékař (telefonní číslo k nahlášení patologických a statimových výsledků)

– na genetické žádance musí být informace, zda pacient (zákonný zástupce souhlasí/nesouhlasí s uložení vzorku pro další analýzu a s anonymním využitím DNA k lékařskému výzkumu. Pokud tyto informace nejsou vyplněny, musí být doložen vyplněný a podepsaný informovaný souhlas. V případě, že některý z kontrolovaných požadavků není splněn, nemusí laboratoř vzorek odmítnout. Pracovník zjištěný nedostatek zapíše do LISu a informuje o něm klienta.

Pokud není provedena náprava ze strany klienta, je vzorek uchován v lednici.

Požadavky je možné také sdělit na:

Výměnný list – je bez předtisku a požadavky se vyplňují vepsáním

– pro vyšetření screeningu Downova syndromu a dalších vrozených vývojových vad  požadavkový list formátu A6

Nevyžaduje se kopie požadavkového listu. LKC skladuje žádanky po předepsanou dobu.

 

Postup při odmítnutí vzorku – viz. dokument LP D-02 Kritéria přijetí nebo odmítnutí vzorku

Postup při nesprávné identifikaci – viz. dokument LP D-03 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku

Žádanky ke stažení

 

 

Powered by BetterDocs